Cosmopolitana logo
 
 
 
  O M   C O S M O P O L I T A N A
             
  For å overleve i denne
bransjen må man være dyktig.
Forbrukerne krever kvalitet.
Og det er akkurat dette vi
tilbyr innen ulike felt.

I løpet av 2006 vil vi få en
rekke
nye behandlinger og
apparater. Blant annet blir vi
de første i Norge som får et
spesiallaget badekar hvor man
kan ligge med vann tilsatt
mineraler fra havet, og
samtidig få lysbehandling
.

side 1  2  3  4 


B E H A N D L I N G E R
P R O D U K T E R
S P A - P A K K E R
B O N U S K O R T
G A V E K O R T
P R I S E R
O M  O S S
K O N T A K T
F O R S I D E
   
 
   

 

   
     
           
   
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R